ขั้นตอนการขอรับรองกับ ACT

ขั้นที่ 1 ศึกษาทำความเข้าใจและเตรียมชุดใบสมัคร

ศึกษาประเภทการรับรอง และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ขอแนะนำให้ผู้สมัคร เลือกประเภทการผลิต  ตามลักษณะการผลิต / การประกอบการของท่านและตลาด
หลังจากนั้นจึงศึกษา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ CertAll 2019  และทำการประเมินตนเองว่า สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ได้หรือไม่
เช่น นาย ACT เป็น ผู้ปลูกพืช และ แปรรูปเป็นอาหาร  ต้องการขายสินค้าไปยัง สหภาพยุโรป
เพราะฉะนั้น  นาย ACT ควรอ่านมาตรฐาน การผลิตพืช และ การแปรรูป โดยมุ่งเน้นไปยัง มาตรฐาน EU เป็นหลัก

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม โดย ACT จะใช้มาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรับรองการประกอบการของท่าน ดังนั้น ก่อนที่จะทำการสมัคร ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อกำหนดในการผลิตแบบอินทรีย์ที่ขอการรับรองอย่างละเอียดและถี่ถ้วนเสียก่อน 

การขอรับชุดใบสมัคร

เมื่อมีความชัดเจนในประเภท มาตรฐานที่ต้องการสมัครได้แล้ว ผู้สมัครสามารถขอรับชุดใบสมัครได้สองช่องทาง ได้แก่1. แจ้งความประสงค์สมัครขอรับรอง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือ2. ส่ง email มาที่  info@actorganic-cert.or.th ระบุ ชื่อ ประเภทและมาตรฐานที่สนใจสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ACT จะส่งไฟล์ชุดใบสมัครให้ทางที่อยู่อีเมล  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในชุดเอกสารการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัครและข้อตกลงการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ แผนการผลิตตามประเภทที่ขอการรับรอง รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ 2 การยื่นใบสมัครชำระค่าสมัคร

กรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบ

การกรอกเอกสารเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้ประเมินค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองได้ชัดเจน และจะมีประโยชน์ต่อตัวท่านเองในระยะยาว  ท่านจึงควรมีเวลาเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเพื่อให้ได้ถูกต้อง ใกล้เคียงกับการประกอบการของท่านมากที่สุด  เมื่อผู้สมัครกรอกชุดใบสมัครครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์และชำระค่าสมัคร 1,070 บาท ตามเลขที่บัญชีที่แจ้งไปพร้อมกับชุดใบสมัคร (ค่าสมัคร ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการขอรับรอง)

ส่งเอกสารและหลักฐานการชำระค่าสมัครมาที่ info@actorganic-cert.or.th  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการตรวจสอบใบสมัคร หรือ อาจจะเรียกเอกสารเพิ่มเติม
เพราะฉะนั้น ก่อนยื่นใบสมัครควรตรวจทานความครบถ้วนและเรียบร้อยของเอกสารทุกฉบับก่อน เพื่อมิให้การตรวจสอบใบสมัคร ่ลาช้าจนเกินไป

ขั้นที่ 3 การชำระค่าธรรมเนียมการขอรับรอง

เมื่อ ใบสมัคร เรียบร้อยแล้วจะออก ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการขอรับรอง โดยจะประเมินค่าใช้จ่ายตามประเภท มาตรฐาน และรายละเอียดการประกอบการของผู้สมัคร ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องชําระค่ําธรรมเนียมแล้วส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมขอรับรอง 

หลังจากการชําระค่ําธรรมเนียมผู้ขอรับรองจะได้รับการติดต่อจากฝ่ํายตรวจ ACT  เพื่อนัดหมายการตรวจ ณ สถานที่ผลิต/ที่ประกอบการ 

ขั้นที่ 4 การนัดตรวจประจำปีครั้งแรก

เป็นการตรวจที่สําคัญมากโดยจะตรวจ สถานที่ประกอบการทุกแห่งทีเกี่ยวข้อง และประเมินเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้ปรับความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที ได้สมัครขอการรับรอง
การตรวจครั้งแรกจะต้องมีการนัดล่วงหน้ากับผู้ประกอบการ
หลังการตรวจผู้ขอรับรองจะได้สําเนารายงานการตรวจ  หากมีข้อบกพร่อง ผู้ตรวจจะแจ้งให้ทราบ และผู้ขอรับรองต้องเสนอมาตรการแก้ไข หรือดำเนินการแก้ไขในทันที พร้อมกับแจ้งการแก้ไขหรือมาตรการแก้ไขนั้น ให้ ACT

ขั้นที่ 5 พิจารณาและแจ้งผลการรับรอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองของ มกท. จะพิจารณารับรองจากผลรายงานการตรวจ ประเด็นข้อบกพร่องที่พบและการแก้ไข แล้วแจ้งผลการรับรองให้ผู้ขอรับรองทราบ โดยออกเป็นจดหมายรับรองผลส่งให้ผู้ขอรับรองและให้ผู้ขอรับรองลงลายมือชื่อในใบตอบรับส่งกลับไปให้มกท.เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นที่ 6 ออกใบรับรอง

จากนั้นหากผู้ขอรับรองแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญเรียบร้อยแล้ว และ เป็นผู้ประกอบการการผลิตพืชที่พ้นระยะปรับเปลี่ยนแล้วเท่านั้น ทาง ACT  จะออกใบรับรองให้  (ใบรับรองจะหมดอายุทุกวันที่ 31 มีนาคม ของปีปฏิทินถัดไป และท่านจะเข้าสู่กระบวนการต่ออายุ)

Site Icon

littleorganicfarm

ฟาร์มของคนรักสุขภาพ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes